СУ Л. Каравелов

Тодорка ЖЕЛЯЗКОВА

  • Тодорка ЖЕЛЯЗКОВА - директор на СОУ “Любен Каравелов”-Несебър:

ТАЧИМ МИНАЛОТО, ЦЕНИМ НАСТОЯЩЕТО, ГРАДИМ БЪДЕЩЕТО С честването на годишнината обогатяваме образователната традиция на несебърското училище

Тодорка Желязкова работи в системата на образованието от 01.09.1979.Първоначално е учител по математика,а впоследствие и директор на ОУ”Васил Левски”-Тънково.От 1992 последователно е учител,след това помощник-директор,а от 2001-директор на СОУ “Любен Каравелов”.Завършила е и право в БСУ.

-Г-жо Желязкова,Вие сте директор повече от 10 години на 130-годишното училище.Каква равносметка си правите,за училището, и за Вас самата в личен план?

СОУ"Любен Каравелов" е училище с история в 3 века,в което всяко следващо поколение учители и ученици е надграждало наследеното,обогатявало е традициите с нов смисъл и съдържание, адекватни на времето.Така че с честването на годишнината обогатяваме образователната традиция на несебърското училище.

Преди повече от 10 години,заемайки позицията директор на училището,имах зад себе си немалък професионален опит,включително и в СОУ"Любен Каравелов"-като преподавател и помощник-директор.

Нашето училище бе едно от първите в страната,започнало работа по европейски проекти.Още в далечната 1998 с финансиране по програма "Фар" бе оборудван модерен компютърен кабинет,бе закупена така необходимата за едно училище размножителна техника.

И през следващите години училището с подкрепата на Община Несебър развиваше своята материална база.И днес то е водещо в развитието на своята материална база: модерни кабинети по изобразително изкуство,музика,химия,биология,физика,география,три компютюрни кабинета, зала за интерактивно обучение,уютни и топли класни стаи, обновен физкултурен комплекс с басейн.

2004 беше ключова в превръщането на СОУ"Любен Каравелов" в образователна институция,която дава качествено,адекватно на съвременните потребности образование-стартира приемът след 7 клас в специализираната паралелка "Информационни технологии и интензивно изучаване на английски език",вече седем години училището дава възможност любознателните ученици от общината да получават качествена профилирана и общообразователна подготовка в родния си град.

Стартирала с 13 ученици в своя първи випуск,с течение на времето интересът към нея нарастваше,като в последните години броят на учениците,желаещи да се обучават в нея надхвърля максималния брой за прием.

Училището продължава традицията нашите ученици да получават много добра общообразователна подготовка във всички етапи на своето обучение и доказателство са това е успешното им представяне в националните външни оценявания ,държавните зрелостни изпити, както и в различните олимпиади,конкурси и състезания.

Не мога да не отбележа,че от тази учебна година с включихме в най-мащабния проект по схемата: „Да направим училището привлекателно за младите хора".Той се реализира по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".С участието си в проекта целим да върнем поне част от извънкласните и извънучилищните дейности в училище,където според мен им е естественото мястото.През тази учебна година чрез проекта финансираме четири извънкласни форми.А от следващата-предвиждаме техния брой да се увеличи. -Тази учебна година преминава под знака на 130-годишнината от основаването на първото българско училище в Несебър.По какъв начин ще бъде чествана бележитата годишнина?

-Отбелязването на 130-годишнината от основаването на първото българско училище преминава под мотото: "Тачим миналото, ценим настоящето, градим бъдещето".От него произтичат и основните акценти от нашата програма: запознаване на учениците с историческото развитие града и на училището,като самите те се включат в издирвателска дейности,стимулиране на творческите способности на учениците и учителите чрез обявените конкурси и организирани изложби,разбира се няма да пропусна и разнообразните спорти състезания.Финалът на честването ще бъде на 6 април в салона на читалище "Яна Лъскова-1905" с голям празничен концерт,в който ще вземат участие бивши и настоящи учители и ученици,както и специално поканени приятели на училището. -Каква е визитката на училището през настоящата година,какво му предстои ? -В училището се обучават 900 ученици,разпределени в 41 паралелки.Към настоящия момент в него работят 62 квалифицирани преподаватели;5 административни служители и 17 души помощен персонал.Предстои изграждането на четири нови класни стаи за нуждите на целодневното обучение,както и надстрояване на съществуващия физкултурен салон.

Интересът към профилираните паралелки в гимназиалния етап е много голям и се дължи на факта,че учениците от общината предпочитат да продължат образованието си тук-заради добрата общообразователна и професионална подготовка,която получават,а също така заради отличната материална база.

През последните няколко години няма промяна в условията за прием и същият се осъществява съгласно Наредба на МОМН, чрез полагане на приемни изпити по български език и литература и математика след завършен седми клас и конкурс по документи за прием след завършено основно образование. -Очакванията Ви за новия Закон за образованието? -Приемането на новия Закон за образованието неминуемо ще доведе до много сериозни промени в образователната система.Не очаквам обаче,че той ще може да реши всички съществуващи в образователната сфера проблеми като с магическа пръчка. Във връзка с тези промени бих искала да отбележа,че ще е необходим нов стил в управлението на училището, изискващ смели управленски решения, отговорност и иновативност в образователните практики. -Училищата в общината са с делегирани бюджети,а организирането и провеждането на една толкова едромащабна програма,каквато представляват проявите за 130-годишнината, изисква допълнително финансово обезпечаване.Как се справяте в това отношение?

-Бих искала да благодаря преди всичко на всички служители в училището за тяхната всеотдайност, за техния труд,благодарение,на които СОУ „Любен Каравелов” е учебна институция с авторитет не само в Несебър,но и в Бургаска област.

Не мога да не изразя благодарност и към ръководството на Община Несебър,което винаги е подкрепяло училището. Дължа благодарност и на родителите на сегашните и бивши ученици за съдействието,което са ни оказвали и оказват не само в образователно-възпитателния процес,но и в реализирането на много извънучилищни инициативи. Ценя и материалната подкрепа и искам да благодаря на тези наши съграждани,които се отзоваха на поканата за спонсорство във връзка с проявите за 130-годишнината: Вълчо Савов,Деян Енчев, Красимир Мавров,Недялко Димитров,Владимир Бонев.

Искам да благодаря и на Николай Мишкалов-бивш възпитаник на училището-инициатор за учредяване на стипендия за ученици от седми клас.

Интервю на Максим МОМЧИЛОВ
PHOTOS:


GO BACK
Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G