СУ Л. Каравелов

Oбщо събрание за разглеждане на бюджета на училището

  • Днес 02.07.2014 г. се проведе общо събрание...

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – ГР. НЕСЕБЪР

ПРОТОКОЛ
№ 3/02.07.2014 г.

Днес 02.07.2014 г. се проведе общо събрание за разглеждане на бюджета на училището за второто тримесечие на 2014 г. при следния дневен ред:

1. Отчет за разходването на бюджетни средства на СОУ “Любен Каравелов” за второто тримесечие на 2014 г. По единствената точка от дневния ред докладва Румяна Георгиева – главен счетоводител в училището, както следва:

Общо разходи: 451 654 лв, от които:
- за заплати – 298 005 лв
- за осигуровки – 54 155 лв
- за стипендии – 2 550 лв
- за придобиване на ДМА – 3 480 лв
- за учебни материали и помагала – 415 лв
- за почистващи препарати, канцеларски материали, консумативи и др. – 7 385 лв
- за ел. енергия, вода и горива – 44 854 лв
- за транспорт, абонаментно обслужване, за телефони, за външни услуги и др. – 18 572 лв
- разходи за текущи ремонти – 199 лв
- разходи за данъци и такси – 0 лв
- разходи за командировки – 1 743 лв
- разходи за работно и представително облекло – 0 лв.
- разходи за храна / за учениците от начален етап/ - 17 462 лв.
- разходи за медикаменти – 34лв.
- разходи по извънтрудови правоотношения – 2 800 лв.
- разходи за застраховки – 0 лв.
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Протоколчик:
П. Симеонов

PHOTOS:


GO BACK
Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G