СУ Л. Каравелов

„Ключът на музиката”


  • За седми път Национално състезание

За седми път Национално състезание „Ключът на музиката” в СУ”Любен Каравелов” - Несебър

70 ученика от IV до VII клас на СУ ”Любен Каравелов” – Несебър участваха в общинския кръг на VII Национално състезание музикална игра „Ключът на музиката”. То дава възможност на учениците да демонстрират знания и умения, съдейства за обобщаване и осмисляне на учебното съдържание по музика в задължителната подготовка и създава условия за изява на всички, които участват в конкурентна среда.

Решаването на задачи предполага свободно боравене с основни знания за музиката в рамките на учебните програми. Критериите за оценяваните компетентности на учениците са разработени съгласно държавните образователни изисквания и държавните образователни стандарти за учебното съдържание по музика. Освен тях се оценяват и проявените творчески способности. Националното състезание се проведе чрез писмена самостоятелна работа, в която учениците решаваха 15 задачи, обединени тематично и съобразени с учебното съдържание, изучено към момента, както следва: задачи с избираем отговор от три посочени отговора, от които учениците трябваше да посочат само верния; задачи с отворен отговор, като от учениците се изискваше да допишат с думи или с графичен символ съответното знание и творческа задача, свързана със споделяне на възникнали представи и/или с обосновка на посочено твърдение, където след прослушване на звучащия пример беше предвидено и осигурено време за избор на отговор.

Разнообразните задачи включваха разпознаване на: оркестри и музикални инструменти, метроритъм, нотни трайности, старинни европейски и български народни танци, имената на първото поколение български композитори, групи инструменти от симфоничния оркестър и др. Учениците писаха ноти върху петолиние, дописваха текст от песен, решаваха игрословица.

За участието си в Националното състезание музикална игра „Ключът на музиката“, учениците от V и VI клас се подготвиха под ръководството на преподавателя по музика Руска Узунова, а тези от IV и VII – на Таня Илинова.

PHOTOS:


GO BACK
Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G