СУ Л. Каравелов

Занимания по интереси

  • Занимания по интереси стартират в СУ „Любен Каравелов“ – Несебър...

С промените в Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование се въведоха нови регламенти, свързани със заниманията по интереси и с финансирането им в държавните и общински училища чрез осигуряване на целеви средства от държавния бюджет. Заниманията по интереси вече се организират в съответствие с желанието на родителите на учениците и на самите ученици, съгласно процедура за организирането и провеждането им в училищата. Тя включва и функционирането на електронна платформа, в която се регистрират предложенията за заниманията по интереси.

В срок до 21.01.2019 г. в СУ “Любен Каравелов“ – Несебър чрез анкети бяха проучени нагласите на родители и ученици за заниманията по интереси. На педагогически съвет те бяха анализирани. Утвърдени бяха 22 групи, както и техните ръководители. Беше спазено условието 40% от групите да са по предметите STEM – математика, информационни технологии, химия, човекът и природата и екология.

В групите за занимания по интереси в несебърското училище са обхванати над 50% от учениците.

PHOTOS:


GO BACK
Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G