Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

В изпълнение на Дейност 2 по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в СУ „Любен Каравелов“, гр. Несебър бяха обучени 107 първокласника, разделени в 16 групи. Ръководители на групите бяха Мария Димитрова и Павлина Гайдарова. Продължението на обучението беше 4 учебни часа а темите – Запознаване с платформата Гугъл Класрум, нейните функционалности и осъществяване на връзка чрез Гугъл Мийт. Обучението на учениците завършва с издаването на сертификат.

Споделяне