Образователни програми с фокус върху културното наследство на „Старинен град Несебър“

На 23 октомври 2023 г. в СУ „Любен Каравелов“, гр. Несебър се проведоха три образователни програми с ученици от 8. и 10. клас с фокус върху културното наследство на „Старинен град Несебър“. Подготовката им е част от дейностите по проект „Месамбрия – дигитално представяне на недвижимото културно наследство на Старинен град Несебър“ на Център за реставрация за художествени ценности и осъществяван в партньорство със Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университетския център за професионално развитие в областта на културното наследство“ и община Несебър. Той е финансиран по програма на Национален фонд „Култура“ – „Едногодишен грант 2022“, с договор № ORG-2022-54 29/11/2022 г.,  и цели разширяване на достъпа до културно наследство чрез дигитална платформа и провокиране чувствителността на местната младежка публика към културното наследство. Специалисти от екипа представиха специфики и технологии на изграждане на несебърските къщи, характерни особености на украсата на несебърските църкви, както и интересни детайли от работата на художник-реставраторите.

Основният стремеж на проекта, който се превръща в основа на полезното взаимодействие с образователната ни институция е да се осмисли ролята на културните ценности, които са носители на памет, за формирането, съхраняването и развитието на идентичността. Познаването и активното включване на младежката публика, ще допринесе за устойчивост на резултатите чрез наблягане на значимостта на културното наследство и формирането на „общности с наследство“ като предпоставка за подобряване качеството на средата на живот.

СУ „Любен Каравелов“ зае водещо място с ангажираността си в социологическо проучване за информираността, интегрираността и нагласите спрямо световното културно наследство на „Старинен град Несебър“ сред младежката общност и педагогическия състав. Осъзнавайки важността на поставените теми, ръководството на училището оказа пълно съдействие за представяне на образователни програми сред учениците. Съвместните инициативи по проекта ще продължат с предстояща дискусия с всички заинтересовани страни в работата с младежката общност, на която да се обсъдят очертани по време на проучванията проблеми, както и да се дискутират възможни решения.

Споделяне