Психологг-жа Ганка Бакалова
Степен на образование: Висше-магистър
Специалност: Приложна психология
Университет: ВСУ „Черноризец Храбър“ – 2005 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2018 г.
Длъжност: Психолог