Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

СУ „Любен Каравелов“, гр. Несебър участва в Националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“, която е в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)

Основните цели на програмата са: 

  • Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности;
  • Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;  
  • Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците; 
  • Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците; 
  • Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности; 
  •  Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;
  •  Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.