Проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

НАПОО е партньор на Министерство на образованието и науката в изпълнението на проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“
Проектът се изпълнява в рамките на Програма „Образование“ 2021 – 2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“. Целта на проекта е адаптиране на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда и подкрепа за развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето чрез разработване на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение(СППОО), Държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии, Национални изпитни програми(НИП), учебни планове и програми, вкл. междусекторни, по определени сектори и др., чрез използване на Секторни съвети на уменията за съвместна работа между училища и други доставчици на Професионално образование и обучение, бизнеса и др.

Ден на отворените врати организира Средно училище “Любен Каравелов”-гр. Несебър във връзка с изпълнението на проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“. Гости в Деня на отворените врати бяха Старши експерт по Професионално образование и обучение в РУО-Бургас госпожа Христина Димитрова, както и седмокласниците от ОУ “Св.св. Кирил и Методий” – с. Равда с класен ръководител госпожа Весела Великова.  Яница Сиракова и Габриела Димитрова, ученички от 10 б клас – професионална паралелка със специалност „Рекламна графика“ с преподавател и класен ръководител госпожа Стела Христова, представиха развитието и постиженията на паралелката, както и перспективите за бъдещите ученици, обучаващи се по тази специалност. Интересът на седмокласниците беше много силен, те задаваха сериозни и уместни въпроси.